top of page

Installatievoorwaarden ITS vloerverwarming

1) De ruimte waar de vloerverwarming aangelegd moet worden dient vrij van meubilair en andere obstakels te zijn (b.v. drempels)


2) ITS moeten zonder belemmeringen van derden hun werkzaamheden uit kunnen

voeren.


3) De vloer dient droog en uitgehard te zijn.


4) De vloer moet vlak en egaal zijn. Als geëgaliseerd moet worden, dan dient dit te gebeuren voordat de vloerverwarming wordt aangebracht.


5) Als de vloerverwarming wordt ingeslepen, dan dient er een "normale" afwerk- dekvloer aanwezig te zijn, b.v. Cement of Anhydriet. (geen Tegels, Plavuizen of Betonvloer).Of indien er ingezaagd moet worden vermeld in de offerte dat er in tegels wordt ingezaagd.


6) Indien bekend is dat er zich leidingen in de dekvloer bevinden, dan dient dit aan de ITS

aangegeven te worden.


7) Als er zich geen leidingen in de afwerkvloer bevinden, dan is een afwerkvloer van 25mm

voldoende. Bevinden er zich leidingen in de afwerkvloer, dan moet er minimaal 25mm dekvloer boven de leidingen aanwezig zijn, als dit niet bekend is, dan dient dit bij ITS kenbaar gemaakt te worden. (volgens het bouwbesluit dient er een minimale dekking van 30mm te zijn, helaas wordt deze regel niet altijd gehanteerd).


8) Mochten er, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, tijdens het inslijpen of boren lekkages ontstaan aan CV-, water-, gas- of andere in de vloer liggende leidingen, dan worden deze indien mogelijk doorITS gerepareerd.

Door de veelheid aan mogelijkheden die heden ten dage wordt gebruikt, kan het zijn dat wij niet over de benodigde gereedschappen en/of onderdelen beschikt: er kan in dat geval geen reparatie worden uitgevoerd.

De kosten voor het repareren van leidingen worden te allen tijde door ITS doorberekend aan de klant.

Kunnen beschadigde leidingen niet gerepareerd worden door ITS, dan zal de klant zelf voor reparatie moeten zorg dragen.

Beschadigingen aan overige in de dekvloer aanwezige leidingen dienen door de klant zelf

gerepareerd te laten worden.

Reparatiekosten zijn altijd voor rekening klant en kunnen niet op ITS verhaald worden.

ITS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schaden aan leidingen in de vloer, muren,

Schilderwerk( kozijnen ) en plafonds als gevolg van de verrichte werkzaamheden.


9) In de woning dienen minimaal 2 elektragroepen aanwezig te zijn. (gezekerd met min. 10 Ampère).

Tijdens het inslijpen van de vloerverwarming mogen er geen andere zware huishoudelijke apparaten in gebruik te zijn zoals: drogers, wasmachines, afwasmachines, elektrische- ovens, kookplaten, -

kachels, boilers, strijkbouten etc.


10) Indien er sprake is van werkzaamheden op een etage, dan dient er een lift of bouwlift aanwezig te zijn om machines omhoog en omlaag te brengen (i.v.m. Arbo bepalingen)

Ter beoordeling van ITS kan hiervan afgeweken worden.


11) Bij aansluitingen vanuit de kruipruimte dient deze droog, begaanbaar en vrij van obstakels te zijn.


12) De plaatsing van de verdeler moet technisch redelijkerwijs mogelijk zijn en wordt in overleg bepaald. - afstand onderkant verdeler tot vloer minimaal 20cm - afstand boven de verdeler minimaal 15cm - afmetingen van de verdeler zijn afhankelijk van het aantal groepen

- verdeler mag niet in de meterkast geplaatst worden. (voorschriften)

- verdeler kan niet onder het niveau van vloerverwarming geplaatst worden (i.v.m. ontluchtings problemen)


13) De verdeler dient op dezelfde etage als de vloerverwarming geplaatst te kunnen worden.

Afwijkend in overleg met ITS


14) De verdeler moet binnen een straal van 2 meter van de te verwarmen vloer geplaatst kunnen worden. (aansluiting op CV of stadsverwarming dient binnen 2, hooguit 3 meter op dezelfde etage ter beschikking te zijn: indien dit niet het geval is worden extra kosten voor materiaal en arbeidsloon aan de klant doorberekend)


15) De vloerverwarmingsbuizen dienen vanaf de verdeler direct in de vloer geslepen dan wel geboord te kunnen worden.


16) De aansluiting van de verdeler op de verwarmingsinstallatie dient mogelijk te zijn d.m.v. aftakking

van een 15mm of 22 mm dunwandige cv-buis binnen een straal van 3 meter.

1. direct vanuit de ruimte waar verdeler geplaatst wordt

2. vanuit de kruipruimte door het boren door de vloer

3. vanuit een ruimte direct grenzend aan de verdelergeplaatst

wordt d.m.v. boren door de muur

4. door een combinatie van 1,2 of 3

Momenteel wordt in de bouw een veelheid aan merken en maatvoeringen gebruikt. Voor diverse merken is speciaal (kostbaar) gereedschap en zijn speciale koppelingen noodzakelijk.

In gevallen waar ITS niet beschikt over de noodzakelijke apparatuur om de koppelingen te kunnen monteren (o.a. bij de merken Rehau en Tece) dient de klant zelf voor koppeling aan de cv of stadsverwarming zorg te dragen. In deze gevallen wordt tot een maximum van € 50,00 incl. BTW vergoeding op de factuur gecrediteerd.


17) Bij installaties vanaf 5-groepen dient er daar waar de verdeler geplaatst moet worden, een 22mm Dunwandige cv-aansluiting aanwezig te zijn voorzien van 2 kogelafsluiters van rond 22 mm.

Bij verdelers met het aantal groepen van 4 of minder kan volstaan worden met een leiding van rond 15 mm voorzien van 2 kogelafsluiters


18) Voor de elektrische aansluiting van de verdeler dient er een geaard stopcontact aangebracht te worden aan de rechterkant van de verdeler (binnen een straal van +/- 0.5 meter van de verdeler). Dit mag ook na het installeren van de vloerverwarming gebeuren.

Hier dient de klant zelf voor te zorgen.


19) De vloerverwarmingsinstallatie dient op druk gebracht te kunnen worden i.v.m. controle op werking en lekkages.


20) Voor de afvoer van slijpstof, rest en verpakkingsmateriaal dient de klant te zorgen.


21) Hoewel ITS er alles aan doen om netjes, secuur en veilig te werken, dient er

wel in ogenschouw te worden genomen dat met zwaar materiaal gewerkt wordt. Kwetsbare plekken dienen door de klant te worden beschermd of verwijderd (b.v. deuren, kozijnen, drempels, afgewerkte muren, keukenkasten). Aanbevolen wordt om pas na het installeren van de vloerverwarming dit soort zaken af te werken of te installeren.


22) Tijdens de werkzaamheden van ITS wordt het pand als bouwplaats beschouwd, het betreden hiervan is voor eigen risico. (ook voor de klant). De klant dient er voor te zorgen dat derden die het pand betreden hiervan op de hoogte zijn.


23) Op de dag van leveren dient de klant aanwezig te zijn ter keuring van de installatie en

ondertekening van de werkopdracht.


24) Meerwerk en/of extra (reparatie-)kosten worden door ITS in rekening gebracht.

Tevens zal € 100,00 in rekening worden gebracht als ITS onverrichter zaken moet vertrekken en de overeengekomen werkzaamheden niet kan uitvoeren als gevolg van onjuist verstrekken van informatie door de klant of als gevolg van het niet voldoen aan één van bovenvermelde eisen m.b.t. de vloer waarin/op de vloerverwarming geïnstalleerd dient te worden.


25) De sleuven waarin de vloerverwarmingsbuizen zijn gelegd worden door ITS niet gedicht tenzij hiervoor van te voren door de klant is gevraagd en in de offerte vermeld is.


26) Indien er niet op deze installatievoorwaarden voldaan kan worden, dan dient hierover ruimschoots

voor levering contact met ITS opgenomen te worden.

Liefts per E mail ( its-vv@ziggo.nl )

bottom of page